Ohlédnutí za Legiovlakem v Ostravě

12.10.2021

Sedmnáctou zastávkou Legiovlaku se na jeho letošní pouti po Česku stala Ostrava. Na svinovské nádraží se vrátil po dlouhých pěti letech. Dne 30. září jej zde čekalo za účasti celé řady význačných hostů - představitelů a zástupců samosprávy, bezpečnostních složek, paměťových institucí a spolků z celého Ostravska - náležité uvítání, zorganizované Jednotou Československé obce legionářské Ostrava I ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotnou Sokol Moravská Ostrava I. Ostravané se tak v roce stého výročí založení a třicátého výroční obnovení Československé obce legionářské mohli bezprostředně seznámit se slavnou historii československých legií, v jejichž řadách bojovalo za svobodu národa také mnoho jejich rodáků.

K přítomným za Československou obec legionářskou promluvil předseda Jednoty Ostrava I br. Martin Lokaj. Za statutární město Ostravu pak Legiovlak přivítal náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák. Přítomen byl také místostarosta městského obvodu Ostrava-Svinov Ing. Daniel Žitník, nebo starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a poslankyně Parlamentu České republiky Ing. Zuzana Ožanová. K odstavné koleji v blízkosti historické nádražní budovy se dostavil také zástupce ředitele pro vnější službu Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava plk. Vilém Šponer a vedoucí oddělení Krajského operačního a informačního střediska a Integrovaného bezpečnostního centra Hasičského záchranného sboru moravskoslezského kraje plk. Radek Zeman. Dorazili rovněž příslušníci Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj pod vedením plk. Mgr. Romana Miarky. Předsedu Moravskoslezského klubu celníků na místě zastoupil kronikář klubu Karel Moškoř. Slavnostního setkání se zúčastnila rovněž ředitelka Slezského muzea Mgr. Jana Horáková a ředitelka Archivu města Ostravy Mgr. Hana Šustková. Pozvání přijal mezi jinými také vedoucí provozu Válcovny trub Třineckých železáren pan Daniel Szotkowski. Okresní radu Junáka pak reprezentoval legát Stanislav Kučinský a Církev československou husitskou olomoucký biskup a svinovský farář Mgr. Tomáš Chytil. Chybět nemohli ani představitelé blízkých jednot Československé obce legionářské - Ostrava 2, Havířov či Frýdek-Místek - a další přátelé našeho legionářského hnutí.

Příjezd unikátního pojízdného muzea Československé obce legionářské se stal vhodnou příležitostí pro ocenění jejích regionálních spolupracovníků a podporovatelů. Pamětní medaili 100. let Československé obce legionářské obdržela z rukou předsedů jednot Ostrava I a Havířov ředitelka Slezského zemského muzea Mgr. Jana Horáková, a to za úzkou spolupráci s naší organizací a mimořádné zásluhy na udržování památky hrdinů Ostravské operace a popularizaci historie domácího a zahraničního odboje v Moravskoslezském kraji. Za dlouholetou obětavou práci pro Jednotu Ostrava I, významný rozvoj její činnosti a trvající spolupráci na realizaci jejích branných a sportovních akcí pro mládež, obdržel totožné ocenění rovněž kpt. v. v. Jan Šimčík. Po tónech státní hymny pak oba ocenění spolu s náměstkem ostravského primátora Ing. Zbyňkem Pražákem přestřihli pásku v národních barvách, čímž expozici Legiovlaku slavnostně zpřístupnili široké veřejnosti.

S návštěvou Legiovlaku se Jednotě Ostrava I naskytla příležitost prezentovat veřejnosti také svou bohatou komemorativní a osvětovou činnost . V průběhu soboty 2. října tak měli návštěvníci možnost se na svinovském nádraží setkat s jejími členy. Na místě pak mohli vedle vlastní expozice Legiovlaku zhlédnout rovněž komentované přehlídky stejnokrojů československých zahraničních armád první i druhé světové války, které Jednota Ostrava I využívá při pietních aktech, vojensko-historických rekonstrukcích nebo přednáškách, a zblízka se u stánku jednoty seznámit s výstrojí a výzbrojí, jež Čechům a Slovákům sloužila na vzdálených válčištích v boji za národní osvobození. Chybět nemohli ruští, italští, ani francouzští legionáři. K vidění ale byly také sokolské stejnokroje či britské battledressy.

Legiovlak během jedenácti dní, kdy byl Ostravanům přístupný, zhlédlo několik tisíc návštěvníků všech generací - včetně potomků legionářů. Mnozí z nich se ochotně podělili o fotografie, písemnosti a další předměty z pozůstalostí svých předků. Prostřednictvím Legiovlaku se tak každý bude moci seznámit s životními příběhy hned několika doposud polozapomenutých ostravských účastníků prvého odboje. Návštěva autentické repliky legionářského vlaku obecně přispěla k popularizaci tématiky československých legií na Ostravsku a zároveň zviditelnila místní jednoty Československé obce legionářské. Zásluhu na tom nesporně má také posádka Legiovlaku, jejíž první směně proto patří na tomto místě velký dík.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: br. Zdeněk Merta, br. Vítězslav Mácha, Tomáš Stříbrný