Naše činnost

Hlavním cílem naší jednoty je uchovávat, propagovat a předávat dalším generacím legionářské ideály a odkaz I. a II. odboje za národní osvobození a udržovat ve společnosti povědomí o době nesvobody.

Pietní a vzpomínkové akty

Jednota pravidelně pořadá pietní a vzpomínkové akty u příležitosti výročí spjatých s událostmi či osobnostmi I. a II. odboje za národní osvobození, nebo se podílí na realizaci vzpomínkových setkání pořádaných samosprávou, armádou a dalšími spolky v Ostravě a širokém okolí. Jednota rovněž spolupracuje na obnově zničených či budování nových pomníků a pamětních desek.

Čestné stráže a stráže praporů

Členové jednoty zajišťují při pietních a vzpomínkových akcích symbolické čestné stráže a stráže praporů v historických stejnokrojích, jež se vážou k připomínané osobnosti či události. Jmenovitě jde o uniformy čs. legií a domácího vojska z let 1914-1920, 1. čs. samostatné tankové brigády i Rudé armády z bojů o Ostravu na jaře 1945 a čs. zahraniční armády na západě let 1940-1945.

Přednášky a besedy

Jednota pořádá v průběhu roku celou řadu přednášek a besed s pamětníky pro školní mládež i širokou veřejnost, jež obvykle reflektují půlkulatá a kulatá výročí významných událostí či osobností I. a II. odboje za národní osvobození. Odbornou kvalitu přednášek garantují jak historici z řad jednoty, tak naši hosté - odbornicí z Česka i zahraničí. Přednášky oživujeme prezentací historických stejnokrojů, výzbroje a výstroje československých legií a naší exilové armády v době II. světové války.

Práce s mládeží

Vedle přednášek a besed na školách jednota každoročně realizuje hned několik branných závodů pro školní mládež, během kterých se stovky žáků atraktivní a zábavnou formou seznámí s tradicemi odboje, osvojí si užitečné dovednosti a zároveň změří síly v různých disciplínách od překážkové dráhy po střelbu z luku či vzduchovky.

Exkurze

Jednota pořádá pro své členy a školní mládež atraktivní odborně komentované exkurze na místa v Moravskoslezskem kraji i zahraničí, jež jsou spjata s I. a II. odbojem za narodní osvobození a obecně českou, respektive československou vojenskou historií. 

Historicko-dokumentační činnost
Profesionální historici i nadšenci v našich řadách se aktivně zabývají historií I. i II. odboje a jeho účastníků. Na základě výzkumu archivních pramenů či pozůstalostí publikují odborné i populárně-naučné texty, přibližující čtenářům události a osobnosti boje za vznik a obnovu našeho samostatného státu.

Péče o hroby účastníků I. a II. odboje

Jednota monitoruje stav hrobů legionářů a druhoválečných odbojářů na Ostravsku, iniciuje opravu poškozených, případně výrobu nových náhrobků a zajišťuje "adopci" opuštěných hrobových míst. Více zde.

Péče o válečné veterány a pozůstalé

Členové jednoty pomáhají nejrůznějším způsobem v každodenním životě svým bratrům a sestrám - účastníkům protinacistického a protikomunistického odboje, veteránům novodobých válečných konfliktů a jejich pozůstalým.

Vojensko-historické rekonstrukce

Členové jednoty se podílí na realizaci rekonstrukcí bitev I. a II. světové války, či bojů o územní integritu československého státu v r. 1919, jichž se aktivně účastní v historických stejnokrojích a při nichž seznamují návštěvníky z řad široké veřejnosti s válečnou každodenností i historií zahraničního odboje.