Slavnostní odhalení pamětní desky genmjr. Josefu Řehulkovi

16.10.2022

Nepodvolil se nacistům, ani komunistům, překonal válečné útrapy i kruté věznění, ani v nejtěžších chvílích se nezpronevěřil ideálům masarykovské humanity a demokracie, které spolu s odkazem II. národního odboje po celý život hájil a předával dalším generacím. Nyní má genmjr. Josef Řehulka (1915-2002) trvalou a důstojnou připomínku v podobě pamětní desky, která mu byla 15. října odhalena na budově mateřské školy v jeho rodném Smolkově.

Stalo se tak péčí Jednoty Československé obce legionářské (ČsOL) Ostrava I, Ministerstva obrany České republiky, pozůstalých a obce Háj ve Slezsku, jehož je Smolkov dnes místní částí. Myšlenka na vytvoření pamětní desky se zrodila v hlavě Jany Řehulkové, manželky generálova synovce, a to během výstavy, kterou strýci v dubnu letošního roku uspořádala v hájecké Dohnálkově vile. Realizace se ihned chopil předseda Jednoty ČsOL Ostrava I br. Martin Lokaj. Pro ostravské legionáře totiž šlo o věc cti - genmjr. Řehulka byl prvním a navždy je také čestným předsedou Jednoty Ostrava I.

Pro důstojné umístění desky bylo po delším hledání vybráno zazděné okno smolkovské mateřské školy, někdejší školy obecné, kterou Řehulka v mládí navštěvoval. Shodou okolností jde o místo, jež je na dohled od kolumbária hřbitova, kde spočívají generálovy zpopelněné ostatky. Právě zde bylo 15. října 2022 zahájeno tichou vzpomínkou za účasti početného obecenstva setkání, při němž došlo k odhalení pamětní desky. K slavnostní atmosféře přispěla přítomnost více jak dvou desítek uniformovaných účastníků - členů ČsOL v historických stejnokrojích symbolizujících jednotlivé etapy Řehulkovy válečné anabáze, sokolek a sokolů, k nimž sám od mládí patřil, vojáků a dobrovolných hasičů.

O životě a zásluhách generála Řehulky ke shromážděným promluvil předseda Jednoty ČsOL Ostrava I br. Martin Lokaj, s milými vzpomínkami na generála vystoupila za rodinu paní Jana Řehulková a poděkování na závěr vyjádřil také pan Karel Palovský, starosta Háje ve Slezsku, jehož je Josef Řehulka od roku 1995 čestným občanem. Jmenovaní poté společně pamětní desku, nesoucí generálův reliéfní portrét, za potlesku účastníků odhalili. K Řehulkově poctě se přitom sklonily prapory Jednoty ČsOL Ostrava I a Čs. jednotky v SSSR, v jejíchž řadách Řehulka prošel ohněm bojů na východní frontě.

Bez pochyb se mu tak dostalo zaslouženého holdu. Josef Řehulka odešel roku 1939 za dramatických okolností do Polska, po jehož rozbití se ocitl v sovětské internaci. Teprve v roce 1941 se mu podařilo dostat k čs. jednotce na Blízkém východě. U Tobruku v severní Africe byl raněn. Roku 1943 se vrátil do SSSR a následně vystřídal celou řadu velitelských a štábních funkcí, přičemž prodělal krvavé boje o Dukelský průsmyk. Získal celou řadu vyznamenání a po válce měl nakročeno ke slibné kariéře důstojníka generálního štábu. Po komunistickém převratu jej však místo toho čekalo vězení bez soudu, mučení a dlouholeté ponížení. Úplné rehabilitace se dočkal až po roce 1989. Jako průvodce Památníku Ostravské operace a později jako činovník obnovené ČsOL neúnavně a obětavě šířil odbojové tradice, a to až do své smrti roku 2002.

O životních peripetiích Josefa Řehulky, ale také o historii II. čs. zahraničního odboje se návštěvníci mohli dozvědět více po ukončení slavnostního programu. Díky finanční podpoře Ministerstva obrany ČR na ně čekaly komentované prezentace členů Jednoty ČsOL Ostrava I před Dohnálkovou vilou. Vedle dobových stejnokrojů, výzbroje a výstroje nechyběl ani originální Jeep Willys, který Řehulka hojně užíval na africkém i východoevropském bojišti.

Text: br. Martin Lokaj
Foto: Anna Vonderková