Zborovský závod branné zdatnosti 2019

05.06.2019

Dne 5. června 2019 uspořádala jednota ČsOL Ostrava I na základě svého plánu činnosti pro rok 2019 další ročník Zborovského závodu branné zdatnosti, finančně podpořeného dotační politikou ústředí ČsOL a Ministerstva obrany ČR. 

Závod se uskutečnil na Základní a mateřské škole A. Jiráska v Dolní Lutyni (ul. Komenského 1000), která pro jeho realizaci poskytla školní hřiště. Vzhledem k charakteru závodu vedení školy akci zařadilo do výukového programu v rámci programu Přípravy občanů k obraně státu (POKOS), čímž ke klasickému programu jednoty (viz níže) přibylo dalších pět disciplín - zdravověda, dopravní test, luštění rébusů, test z Civilní obrany a úkoly požární ochrany. Na tato stanoviště vedení školy dodalo rozhodčí z řad učitelského sboru.

Organizací za jednotu ČsOL Ostrava I byl výborem jednoty pověřen referent brannosti mládeže br. Rostislav Exner, který zároveň vykonával funkci hlavního rozhodčího. Funkce druhého rozhodčího se ujal kpt. v. v. Jan Šimčík, bývalý předseda jednoty, jenž se tak podělil o své neocenitelné zkušenosti s organizováním podobných akcí. Členové jednoty ČsOL Ostrava I bří. Radim Šelong a Emil Roman pak dohlíželi na jednotlivé disciplíny, mezi kterými nechybělo překonávání překážková dráhy, laserová střelnice, hod granátem, střelba ze vzduchovky a lukostřelba.

Před samotným započetím závodu proběhla krátká přednáška o smyslu nadcházejícího klání, významu bitvy u Zborova, které byl závod věnován, a v neposlední řadě odkazu a trvalému příkladu československých legií a jejich vůdčích osobností pro současnou občanskou společnost.

Samotný závod byl zahájen v 9:00. Soutěžícím byly rozdány závodní lístky a třídní učitelé s žáky a žákyněmi absolvovali všechna stanoviště, dle toho, zda byla momentálně volná. Výběr byl ponechán na třídním učiteli. U každého stanoviště bylo vybráno soutěžní družstvo, které za třídu plnilo dané úkoly. Na dalším stanovišti pak třídní učitel vybral další pětici tak, aby se závodu zúčastnili všichni žáci a žákyně dané třídy.

Po skončení závodu v 13:00 bylo provedeno vyhodnocení ve čtyřech kategoriích dle ročníků a oceněny všechny třídy, které se umístily na třech prvních místech. Těmto byl rovněž vydán diplom. Vzhledem k tomu, že první třída nemohla být hodnocena ve všech disciplínách, obdrželi navíc cenu pro celou třídu. Další třídy, které se neumístily na prvních třech místech byly taktéž oceněny za snahu sladkostmi.

Závodu se zúčastnilo celkem 462 žáků a žákyň 1. až 9. ročníku základní školy.

Tak jako v předchozích letech si závod kladl za cíl přispět k brannosti školní mládeže a zábavně popularizační cestou posílit povědomí o odkazu I. odboje za národní osvobození, což se bezpochyby podařilo. Soutěž samotná měla celkově hladký průběh a účastníci všech ročníků při ní projevili soutěživost a zápal pro hru, k čemuž přispělo ideální podmínky, včetně teplého, slunného počasí. Během závodu nedošlo k žádnému úrazu, ani jakýmkoliv zdravotním potížím soutěžících či pořadatelů.

Na závěr je nutno pochválit vedení ZŠ a MŠ A. Jiráska, učitelský sbor a především Matici školskou, která pro všechny soutěžící a rozhodčí zajistila pitný režim a občerstvení. Díky patří také členům jednoty ČsOL Ostrava I v čele s referentem brannosti mládeže jednoty br. Rostislavem Exnerem a také panu kpt. v. v. Janu Šimčíkovi.

Text: br. Martin Lokaj